Quick Links

Organizing Committee

General Chair Xiangrong Tong, Yantai University, China
Technical Program Chair Lipo Wang, Nanyang Technological University, Singapore
Organizing Committee Chairs Yingjie Wang, Yantai University, China
Qiang Zheng, Yantai University, China
Proceedings Chairs Nan Zhang, Yantai University, China
Xiangfu Zhao, Yantai University, China
Publicity Chair Zhizhong Liu, Yantai University, China
Sponsorship Committee Chair Changzhe Jiao, XiDian University, China